Pedagogisk strategi

Villmarksleir skal være en plattform for sosialisering, fysisk aktivitet og lærdom om natur og friluftsliv rettet mot barn i et bestemt geografisk område eller sosial krets. 

Verdier og mål

Villmarksleir legger disse verdiene som grunn i alt vi foretar oss:

  • Likeverd
  • Felleskap
  • Kunnskap
  • Naturglede

Gjennom våre grunnverdier vil vi at designet på leiren, valg av leker og aktiviteter, innholdet i læringsplanen og måten vi deler kunnskap på skal:

  • få barna til å bli kjent med hverandre og skape nye varige relasjoner
  • skape entusiasme rundt friluftsliv
  • lære barna om naturen og dyrelivet i nærmiljøet

lek og mestring som verktøy

Lek er er viktig del av barnas liv. Gjennom lek utvikles sosiale og fysiske ferdigheter. Lek setter grunnlag for barnas vennskap med hverandre. Villmarksleir fokuserer særlig på mestringsfølelsen leken kan gi og selvtilliten barnet skal få ved å delta på våre aktiviteter. Denne mestringsfølelsen og selvtilliten skal motivere til videre sosialisering i samme geografiske område eller sosiale krets, og føre til økt interesse for og bruk av naturen i nærmiljøet.

All lek og aktivitet er nøye planlagt og på forhånd ført inn i Villmarksleir sin egen aktivitetsmal. Trykk HER for å se vår aktivitetsmal og alle tankene vi har bak hver enkelt aktivitet. Alle aktiviteter blir evaluert i etterkant.

Ambassadørskap

Ved å utnevne ambassadører blant deltagerne på juniornivå håper vi og skape ekstra eierskap og engasjement til naturgleden og utføringsevnen blant barna. Ambassadørene får ekstra ansvar og plikter ovenfor både arrangører og med-deltagere og får roller de kan vokse ekstra mye i. Vi utnevner ambassadører i forkant av Villmarksleir blant de påmeldte med foreldrenes samtykke. Disse barna har gjerne deltatt på tidligere leirer og har vist modenhet eller andre kvaliteter som gjør at de kan bidra litt ekstra på Villmarksleir.

tilpasset opplæring – inkludering og felleskap

I tilpasset opplæring ivaretas prinsippet om inkludering. Inkludering i denne sammenhengen betyr at alle deltagere, også de som ikke får et tilfredsstillende læringsutbytte, skal få tilhørighet til og ta del i felleskapet som skapes i leiren. 

Tilpasset opplæring kan oppfattes på ulike måter, på et individperspektiv og et systemperspektiv. I Villmarksleir har vi valgt systemperspektiv som overordnet pedagogisk strategi uten å ekskludere individperspektivet, særlig under aktiviteter.

En tilpasset opplæring som vektlegger systemperspektivet tar utgangspunkt i å danne et sosialt felleskap og kollektivisme i leiren. Innenfor dette felleskapet vil deltagerne utvikle sin læringsadferd. 

Inkludering bygger på prinsippet om likeverd. Likeverd praktiseres gjennom felleskapet mellom deltagerne som har ulike forutsetninger eller evner til å mestre friluftslivet. Likeverdig opplæring betyr nettopp derfor at vi vil behandle deltagerne ut fra ulike behov under lek eller aktivitet.

Kilder: Utdanningsdirektoratet, Terje Overland, NDLA, Ulvund.